5

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

سلام...به سایت ما خوش آمدید

دوست داشتن چه نشانه هایی دارد؟
close
آخرین مطالب
تبلیغ شما در اینجا
طراحی سایت شخصی
طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سیستم وبلاگدهی
پنل اس ام اس رایگان
پنل اس ام اس ippanel
تبلیغ شما در اینجا
سیستم سایت ساز یوت
loading...

مد روز

ادمین بازدید : 87 جمعه 12 تير 1394 زمان : 18:47


دوست داشتن چه نشانه هايي دارد؟بعضيها معتقدند انسان بدون عشق نميتواند به زندگي ادامه دهد ودائما احساس ميكند يك چيز كم دارد. نقطه عطف عشق در جامعه ماازدواج است

بعضيها معتقدند انسان بدون عشق نميتواند به زندگي ادامه دهد ودائما احساس ميكند يك چيز كم دارد. نقطه عطف عشق در جامعه ماازدواج است.

روز به روز از تعداد ازدواجهاي اجباري كاسته شده و دختر و پسر،خودشان تصميم به ازدواج با هم ميگيرند. در چنين شرايطي وجودعشق و محبت بين طرفين، يكي از عوامل مهم و تعيينكننده در اين تصميماست. پس ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تقريبا تمام ازدواجهايامروزي با عشق آغاز ميشود. اما مهم، سرنوشت اين عشق است كه به كجاكشيده خواهد شد و چه بلايي سر آن ميآيد و در زندگي زناشوييبعد از ازدواج چه نشانههايي از آن باقي ميماند.

براي آن كه بتوانيم به كسي محبت كنيم ابتدا بايد ديدگاه طرفمقابل را درباره محبت كردن بدانيم، اين كار را بايد قبل از ازدواجانجام دهيم تا ببينيم آيا كسي را كه ميخواهيم به عنوان همسر انتخابكنيم با روحيات ما همخواني دارد يا خير؟

براي يافتن اين ديدگاه بايد اين سوال را از خود و طرف مقابلتانبپرسيد كه به نظر شما اگر كسي شما را دوست داشته باشدچگونه بايد آن را ابراز كند و به تعبيري ديگر مظاهرمحبت و عشق چيست؟
در جواب اين سوال، ديدگاه همه راجع به محبت معلوم ميشود. بعضيهامحبت را بيشتر در ماديات ميبينند مثلا از گرفتن يك كادويگرانقيمت ميفهمند كه كسي دوستشان دارد. بعضيها گفتارعاشقانه را دوست دارند و ميخواهند كسي كه دوستشان دارد دائما به آنهاابراز علاقه كلامي كند و بسياري از نمودهاي ديگر محبت و عشقورزيدن كه بر اساس سليقه و شخصيتهاي متفاوت، متغيرند.

پيدا كردن اين ترجيحات در خود و طرف مقابل، به ما اينامكان را ميدهد كه محبت خود را آن طور كه ميخواهيم به همسرمان ابرازكنيم و نتيجه مطلوبي بگيريم.
وقتي كسي را دوست داريم، تنها با گفتن "دوستت دارم" نميتوانيم بهاو ثابت كنيم كه حقيقتا دوستش داريم. عشق و محبت، احساسي است كه در مانسبت به كسي به دلايل مختلفي ايجاد ميشود.

وقتي كسي را دوست داريم به خاطر اين دوست داشتن خيلي كارها ميكنيم وخيلي از رفتارها را انجام نميدهيم:

1- به او دروغ نميگوييم
دروغ گفتن و هر نوع پنهان کاري نسبت به شخصي که دوستش داريدنه تنها حس اعتماد طرفين را از بين خواهد برد بلکه تداومي را برايابراز دوستي در پي نخواهد داشت. چرا که در يک ارتباطزناشويي توام با عشق و محبت تنها راستي و صداقت است که بنيان تمامرفتارهاي منجر به پذيرش متقابل را بوجود مي آورد.

2- غرورش را نميشكنيم
گاهي وقت ها شکستن غرور شايد براي رسيدن به خيلي چيزها خوبباشه ولي نه به اين شکل که صراحتا براي طرف مقابل بکار ببريد.چون اين کار يکنوع خورد کردن شخصيت و ايجاد تنشي را در پيخواهد داشت که شايد در يک زمان کوتاه جبران اينکار چندان هم سادهنباشد.

3- به خانوادهاش و كساني كه دوست دارد احترام ميگذاريم
همسر شما از دل يك خانواده آمده است كه اگر آن خانواده نبود،همسر شما نيز امروز در كنار شما نبود، پس به خاطر وجود همسرتانكه دوستش داريد بايد از خانوادهاش سپاسگزار باشيد و به خاطروي به آنها احترام بگذاريد و مطمئن باشيد كه همسر شما قدردان ايناحترام خواهد بود.

4- او را به باد نقدهاي بيرحمانه نخواهيم گرفت
اين به معني تاييد همه جانبه همسرتان نيست چون هر كسي ايراداتيدارد، اما اگر كسي بخواهد هميشه تنها ايرادات شما را بگويدقطعا خسته خواهيد شد. هميشه نقاط مثبت را در كنار نقاط منفي ببينيد تابه همسرتان احساس ارزشمند بودن بدهيد و از بهانه گيري و ايرادهايبيخود بپرهيزيد.

5- با او لجبازي نميكنيم
وقتي همسرتان را دوست داشته باشيد در برابر خواستهها و رفتار او موضعگيري و لجبازي نميكنيد.

6- وقتي اشتباهي در قبال همسر خود مرتكب ميشويم براحتي و بدون قيد وشرط از او عذرخواهي ميكنيم
اشتباه كردن در زندگي، اجتناب ناپذير است و يكي از راههايبرطرف كردن اثرات اين اشتباه در ذهن طرف مقابل، عذرخواهي است كه اينعمل در برابر كسي كه دوستش داريد بايد برايتان بسيار راحت باشدچرا كه غرور در برابر معشوق جايي ندارد.

7- او را در كارها و تصميماتمان دخيل ميكنيم
وقتي همسرتان را دوست داشته باشيد هميشه ميخواهيد نظر او را راجع بههمه چيز جويا شويد و كاري كنيد كه او را خوشحال ميكند، پسهميشه با او مشورت ميكنيد و تصميمات خود را به تنهايينميگيريد.

8- اگر مخالفتي با او داريم با آرامش قانعش ميكنيم
اختلاف نظر هم در زندگي زناشويي اجتناب ناپذير است امابرخورد همسران در اين اختلاف نظرها ميتواند آن را مشكل ساز و ياسازنده كند. پس اگر همسرتان را دوست داشته باشيد با آرامشبا او سخن ميگوييد و دليل مخالفتتان را روشن و واضح برايش توضيحميدهيد و آنگاه ميتوانيد قانعش كنيد.

9- به او در كارهايش كمك ميكنيم
زن و مرد بايد در همه چيز با هم همكاري داشته باشند. درست است كهاين دو، در زندگي وظايف مشخصي دارند اما امروزه اين مرزهاكمرنگ شده و زن و مرد در بيرون و داخل خانه در همه چيزهمكاري ميكنند. پس به راحتي ميتوان اين كمك كردن را درزندگي امروزه معني كرد.

10- اگر گاهي حوصله ندارد و غمگين است به او كمكميكنيم
اگر همسرتان غمگين يا عصباني يا بيحوصله است اگر دوستشداشته باشيد تمام تلاشتان را ميكنيد كه اين احساس منفي را از او دوركنيد يا اگر لازم باشد به او فرصت دهيد تا بتواند به حالت عاديبرگردد نه اينكه بيشتر به او خرده بگيريد و او را ناراحتتركنيد. گاهي آرامش داشتن در برابر كسي كه عصباني است او را بيشترعصباني ميكند. اگر همسرتان را عصباني كرديد با آرامش بي موقعخود، او را عصبانيتر نكنيد چرا كه او فكر ميكند آنقدر برايش ارزشنداريد كه وقتي ناراحت است عين خيالتان نيست.

11- ميتوانيم به راحتي اشتباهات او را ببخشيم و فراموش كنيم
درست است كه بعضي اشتباهات بخشودني نيست اما تعداد آنها بسيار كم استو معمولا در زندگي اشتباهات كوچكي پيش ميآيد كه ميتوانبا محبت از آنها گذشت و با صحبتهاي منطقي، از بروز دوباره آنجلوگيري كرد.

12- از اينکه در كنارش هستيم خوشحاليم و نميخواهيم از كنارش فراركنيم
بعضي از زن و شوهرها دائما ميخواهند از هم فرار كنند و تنها باشند ويا وقت خود را با ديگران بگذرانند. درست است كه ممكن استگاهي انسان، به تنهايي و خلوت كردن نياز پيدا كند اماطبيعتا در اكثر اوقات از اينکه در كنار فردي كه دوستش داريد هستيد لذتميبريد و ميشود اين خوشحالي و لذت را نشان دهيد تا همسرتان بداند كهدر كنارش خوشحاليد.

13- با لذت، گذشت خواهيم كرد و تمام چيزهاي خوب را برايهمسرمان ميخواهيم
اين گذشت به معني ناديده گرفتن خودتان نيست بلكه وقتي كسيرا دوست داريد اول به او ميانديشيد و بعد به خودتان.

14- در جملههايمان كمتر از "من" استفاده ميكنيم و بيشتر از او وخوبيهايش ميگوييم
با کاربرد اين روش در واقع كارهايي كه خودمان از همسرمان انتظار داريمميتواند فهرست خوبي از اين دسته باشد.

0

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 622

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 623
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • بازدید امروز : 31
 • باردید دیروز : 52
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 184
 • بازدید ماه : 1777
 • بازدید سال : 3134
 • بازدید کلی : 311187
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی